Moc korzyści

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS'' S. A. w  Kleszczowie zaprasza do udziału w kursie przygotowującym  do egzaminu państwowego  dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek  z udziałem Skarbu Państwa                   i Samorządu Terytorialnego

Opis kursu:

  • termin realizacji: po zrekrutowaniu grupy min. 12 osób 
  • zajęcia odbywać się będą w siedzibie spóki ARR "Arreks" S. A. w Kleszczowie, ul. Główna 112
  • kurs realizowany będzie w czasie 100 godzin dydaktycznych / 80 godzin kursu + 20 godzin  powtórzenia i konsultacji/
  • zajęcia są oferowane w systemie weekendowym, tj. w soboty i w niedziele  - od godziny 9.00
  • cena uczestnictwa w kursie: 2950,00 /orientacyjna/  - minimalnie może ulec zmianie
  • cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, konsultacje oraz świadectwo ukończenia kursu 
  • cena kursu nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych /opłata dodatkowa, której wysokość poda Kancelaria Prezesa RM/
  • zgłoszenia w formie  wypełnionego formularza należy dokonać osobiście w siedzibie spółki ARR ,,ARREKS'' S. A. w Kleszczowie, ul. Główna 122          w godz. 9 - 17 /dni robocze/
  • wszelkie zapytania dotyczące kursu proszę kierować na e-mail: szkolenia@arreks.com.pl lub telefonicznie na numer 727500728

Program kursu:

1. Prawo gospodarcze publiczne

2. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych

3. Prawo pracy

4. Prawo rynku kapitałowego

5. Podstawy ekonomii

6. Podstawy zarządzania 

7. Finanse przedsiębiorstw

8. Rewizja finansowa  oraz analiza sprawozdań finansowych

9. Zasady ładu korporacyjnego, w Europie i na świecie.

10. Prawo gospodarcze Uni Europejskiej  w zakresie związanym  z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego.

 

 

Lista wymagań wobec członków rad nadzorczych/ wybrane/:

1/ posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą  uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej  jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych

b) posiada tytuł zawodowy  radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego  lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) posiada certyfikat CFA, CFF, CIIA, ACCA, MBA

d) złożył egzamin  dla kandydatów na członków organów nadzorczych  przed komisją egzaminacyjną  wyznaczoną przez  Prezesa Rady Ministrów

e) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz  na podstawie  innego stosunku  prawnego. 

Egzamin  dla kandydatów  na członków organów nadzorczych przeprowadza komisja egzaminacyjna  wyznaczana przez  Prezesa Rady Ministrów.

Wyższa będzie też opłata za egzamin - do tej pory wynosiła połowę płacy minimalnej, obecnie ma to być nie mniej niż