Moc korzyści

                     AGENCJA  ROZWOJU  REGIONALNEGO ,,ARREKS''  S. A.  W KLESZCZOWIE   przyjmuje  zapisy na 1- dniowe szkolenie pt.:

                          ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE -  nowa  USTAWA   Prawo  Zamówień  Publicznych

                        

1. miejsce szkolenia:  Kleszczów, kompleks SOLPARK , ul. Sportowa  8

2. planowany  termin szkolenia : godz.  9:15 - 15:15    25 marca 2020 roku

3. cena - 420 zł    

   

 wykładowca

                         mgr Dorota Krajewska - Trajdos (dorota@trajdos-radcowie.pl) - radca prawny, który od 2004 r. prowadzi własną Kancelarię prawną w Radomsku. W 1996 roku ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji - kierunek prawo, w latach 1997 – 1999 odbyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, w latach 2001 – 2004 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i zdała egzamin radcowski, w 2015 roku ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu we Wrocławiu.

Mecenas Dorota Krajewska – Trajdos od 2000 roku zajmuje się w praktyce zamówieniami publicznymi początkowo jako kierownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, a od 2004 roku w ramach prowadzonej Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorka publikacji prasowych - w szczególności z zakresu zamówień publicznych. Słuchacz oraz wykładowca licznych szkoleń i warsztatów dla zamawiających  i wykonawców, poświęconych tematyce zamówień publicznych. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

            Program  szkolenia :  Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych – Zagadnienia ogólne

 

1. Wprowadzenie

2. Cele nowego Prawa Zamówień Publicznych

3. Zamówienia do 130 000 zł w tym:

a) poniżej 50 000 zł – jak przeprowadzić procedurę zgodnie z kodeksem cywilnym i ustawą o finansach publicznych

b) zamówienia od 50 000 zł do 130 000 zł – a obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (zasady publikacji, procedura zamówienia)

4. Definicje wprowadzone nową ustawą

5. Zasady udzielania zamówień publicznych w nowym ujęciu

6. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – nowe obowiązki nałożone na Zamawiającego

 

II.     Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Nowe zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

2. Zmiany w trybach udzielania zamówienia publicznego ( tryb podstawowy w świetle nowego Prawa Zamówień Publicznych)

3. Dokumenty w postępowaniu ( Specyfikacja Warunków Zamówienia, opis potrzeb i wymagań)

4. Kontakty Zamawiającego  z Wykonawcami ( wstępne konsultacje rynkowe, negocjacje )

5. Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych

6. Nowe warunki udziału w postępowaniu

7. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania ( obligatoryjne i fakultatywne przesłanki )

8. Kryteria oceny ofert w postępowaniu

 

III.  Przeprowadzenie  postępowania o udzielenie

      zamówienia   publicznego wg nowej ustawy

 

1. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji

2. Wybór oferty najkorzystniejszej ( problem wyboru oferty po terminie związania z ofertą)

3. Nowe przesłanki odrzucenia ofert

4. Unieważnienie postępowania

 

IV. Umowy  - porównanie obowiązującej i nowej ustawy

 

1. Miarkowanie kar umownych

              2. Zmiany umowy

              3. Klauzule abuzywne – omówienie przykładowych klauzul

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia

 

V. Środki ochrony prawnej – nowe rozwiązania normatywne

 

            1. Rozszerzenie katalogu możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego

            2. Usprawnienie postępowania skargowego

            3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 

VI. Zapytania uczestników szkolenia- konsultacje